Odklad splátek úvěrů

21.04.2020

Dne 17. 04. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 177/2020, který umožňuje osobám s určitým typem úvěru požádat o odklad splátek. Spolu s novelkou zákona o spotřebitelském úvěru jde o součást balíčku opatření, které naši zákonodárci vydávají v souvislosti s pandemií Covid-19.

Na koho se zákon vztahuje

Pokud uvažujete o tom, že si odložíte splátky, zkontrolujte v prvé řadě, že máte sjednaný takový typ úvěru, u něhož je zákonem odklad umožněn.

Do možnosti odkladu spadnete pouze, pokud máte úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020. Další podmínkou je pak účel, za kterým byl úvěr poskytnut. Obecně lze říci, že do odkladu spadají úvěry sloužící k financování koupě nemovité věci či družstevního, příp. jiného podílu, kterým získáte právo užívat byt či rodinný dům, rekonstrukci (resp. změně stavby dle stavebního zákona) nebo které jsou zajištěny nemovitou věcí atd.

Pokud chcete mít jistotu, že Váš úvěr lze odložit, doporučujeme porovnat znění Vaší úvěrové smlouvy s textací zákona či ještě lépe, poradit se s odborníkem nebo Vaším bankéřem.

Ochranná doba - trvání, účinky a oznámení o jejím využití

Trvání - Ochranná doba, po kterou si úvěrovaný může odložit splácení, počíná dnem, kdy oznámení úvěrovaného o využití ochranné doby došlo úvěrujícímu a trvá do 31. 10. 2020 nebo do 31. 07. 2020. Volba délky je přitom na Vás.

Účinky - O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání zajištění úvěru a prodlužuje se období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba.

Úvěrujícímu za trvání ochranné doby vzniká nárok pouze na úrok ve výši odpovídající výši úroku z prodlení určeného repo sazbou ČNB zvýšenou o 8 procentních bodů, pokud nebyl sjednán úrok nižší, a to v případě, že úvěrovaným je spotřebitel. Pokud je úvěrovaným podnikatel, úrok zůstává ve stejné výši, v jaké byl sjednán.

Úvěrující nemá za trvání ochranné doby nárok na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru než právě zmíněný úrok, to ovšem neplatí, pokud je úvěrovaným právnická osoba.

Oznámení - Oznámení o využití ochranné doby je třeba provést písemně nebo prostředky, které úvěrující určil. Oznámení musí obsahovat označení úvěrovaného; prohlášení, že úvěrovaný má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na úvěrovaného; označení úvěru, kterého se oznámení týká. Nebude-li oznámení obsahovat označení úvěru, platí, že se oznámení týká všech úvěrů mezi úvěrovaným a úvěrujícím.

Pokud oznámení obsahuje všechny výše uvedené náležitosti, úvěrující je povinen potvrdit úvěrovanému bez zbytečného odkladu přijetí oznámení a dále nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení oznámit úvěrovanému následující informace: den počátku a konce ochranné doby; informaci o výši, počtu a četnosti plateb, jež má úvěrovaný provést po skončení ochranné doby; celková částka, kterou má úvěrovaný zaplatit.

Nesplní-li úvěrující povinnost potvrdit úvěrovanému přijetí oznámení, nemá toto vliv na běh ochranné doby.

Pokud oznámení neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti je povinnosti úvěrujícího, aby bez zbytečného odkladu vyzval úvěrovaného k odstranění vad.

Doplňující ustanovení zákona

Pro úplnost je třeba zmínit, že k ujednáním o úplatě za úkony spojené s využitím ochranné doby se nepřihlíží, tedy i když si již úvěrující ustaví např. v obchodních podmínkách, nejste povinni úplatu hradit. Zároveň v takovém případě ale doporučujeme s úvěrujícím věc dopředu řešit.

Dále od 17. 04. 2020 do 31. 10. 2020 nevzniká úvěrujícímu právo na platby sjednané nebo stanovené pro případ prodlení, to neplatí, je-li úvěrovaným právnická osoba.


Potřebujete-li řešit konkrétní situaci a chcete informace o tom, zdali se na Vás možnost odkladu vztahuje a jak přesně bude vypadat úvěr po využití ochranné doby, doporučujeme se obrátit na odborníka nebo přímo Vašeho bankéře. Kontakt na nás naleznete níže.


Za tým advokátní kanceláře Mgr. Petry Pahorecké
Jan FlíčekPetra Pahorecká, advokát, ev. č. ČAK 15660, se sídlem v Brně, Sochorova 3226/40, PSČ: 616 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!