Cestovní kanceláře a Covid-19

17.04.2020

Možná jste to Vy sami, nebo někdo z Vaší blízkosti, kdo se potýkáte s dopadem pandemie na zakoupenou dovolenou od cestovní kanceláře, kdy se snažíte zájezd stornovat, požaduje vrácení záloh, či nevíte, jak postupovat v jiných nastalých situací. Možná právě vám bude tento článek nápomocný.

Dne 13. 3. 2020 byl vyhlášený v České republice nouzový stav, v návaznosti na něj začala Poslanecké sněmovna schvalovat vlnu opatření pro eliminaci šíření viru, ale také "zjemnění" jeho dopadů do různých oblastí. Vhodnost opatření a způsob jejich činění bych ráda ponechala stranou toho textu a zaměřila se pouze na uvedení výčtu jejich dopadů do cestovního ruchu a možných práv zákazníků.

Nyní panuje situace slovy zákona definovaná jako "nevyhnutelné a mimořádné okolnosti", která představuje tzv. vyšší moc (vis maior).


Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Pokud se zájezd ještě nekonal, máte možnost od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného, pokud na místě nebo jeho okolí, kam jste měli namířeno, vyvstala vyšší moc - neboli nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které dopadají na realizování zájezdu nebo na přepravu na místo určení. V tomto případě máte právo na odstoupení od smlouvy, stejně tak jako CK[2] (dle ust. § 2536 odst. 1 písm. b) a vy máte dále nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb bez hrazení odstupného CK, nemáte však právo na náhradu škody. Pro vrácení prostředků zákona stanovuje v ust. § 2536a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost pro CK vrátit veškeré uhrazené platby nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení ze smlouvy.


Vrácení peněz vs. poukázka od CK

Dne 16. 4. 2020 senát schválil návrh opatření poslanecké sněmovny, které by cestovním kancelářím umožňovalo vydávání poukázek (voucherů) na zájezdy ve srovnatelné ceně, kterou zákazníci uhradili. Tudíž by CK nemusely nyní vracet zákazníkům jimi uhrazené prostředky za dovolené, pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, ať již ze strany zákazníka nebo CK, které se skrze pandemii nemohly uskutečnit, jak je uvedeno výše, kdy ochranná doba se týká období od 20. 2. 2020 - 31. 8. 2020. Pokud by poukaz nebyl vyčerpán do 31. 8. 2020 bude zákazník oprávněn od 1. 9. 2020 po cestovní kanceláři žádat vrácení uhrazených finančních prostředků.


Praktická stránka věci

Vydání poukazu

Pokud CK bude chtít poukaz využít, musí písemně oznámit zákazníkovi, že bude využívat ochrannou dobu (20. 2. 2020 - 31. 8. 2020) a musí mu vystavit poukaz v listinné příp. elektronické podobě, pokud byla smlouva o zájezdu uzavřena elektronicky, anebo pokud k poukazu v elektronické podobě dá souhlas zákazník.

Poukaz obsahuje alespoň tyto údaje: 

 • výši peněžní částky odpovídající veškerým platbám uhrazený zákazníkem
 • název (příp. jméno a příjmení pořadatele), adresa sídla a IČ
 • rozmezí platnosti poukázky (od - do)

Použití poukazu

Na žádost zákazníka v ochranné době (20. 2. 2020 - 31. 8. 2020) nabídne CK náhradní zájezd a to srovnatelné nebo vyšší úrovně jako u původního zájezdu.

Jestliže bude nabídnutý zájezd stejné jakosti jako zájezd první, CK nesmí požadovat doplacení případného rozdílu v ceně. Pokud bude nabídnutý zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně, ale to pouze za situace, kdy bude zákazníkovi CK nabídnut současně zájezd stejné jakosti jako zájezd první, ale zákazník této nabídky nevyužije.

Pokud CK na žádost zákazníka mu do 30 dnů od jeho žádosti nenabídne žádný zájezd ochranná doba pro CK končí a následně již může zákazník žádat vrácení finančních prostředků.

Poukaz lze odmítnout jestliže:

 • zákazník je držitel průkazu ZP
 • zákazník je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
 • zákazník je těhotnou ženou
 • zákazník čerpá mateřský nebo rodičovskou dovolenou
 • zákazník je starší 65 let
 • zákazník je osamělý rodič (rozvedený, ovdovělý nebo bez druha/družky, kdy se za druha/družku považuje až poté, co s osamělým rodičem žije ve společné domácnosti déle než 3 měsíce) pečující o nezaopatřené dítě (povinné školní docházky - stále chodí do školy a nejvýše však do 26. roku věku)
 • zákazník je zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení nekoná svou práci z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, a to dobu delší jak 30 dní
 • zákazníkem je škola nebo školské zařízení, které jsou zapsané v příslušném rejstříku

Tyto osoby mohou po doručení oznámení CK poukaz odmítnout. V tomto případě je CK povinna vrátit finanční prostředky po oznámení odmítnutí poukazu ze strany zákazníka.

Nevyužití poukazu

Pokud nebude vydaný poukaz zákazníkem využit - zákazník nepožádá CK o sdělení nabídek, nebo žádnou nevyužije, CK musí od 1. 9. 2020 vrátit finanční prostředky, a to nejpozději do 14. 9. 2020.

Za tým Mgr. Petry Pahorecké
A. Statečná

POZOR: v tuto chvíli je nutný podpis prezidenta republiky, aby mohlo dojít k vyhlášení této úpravy a tím pádem k její platnosti a účinnosti.

Petra Pahorecká, advokát, ev. č. ČAK 15660, se sídlem v Brně, Sochorova 3226/40, PSČ: 616 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!