OBECNÉ INFORMACE

Informace pro spotřebitele

Žádá-li nás klient o poskytnutí služeb vztahujících se k jeho osobní záležitosti (tzn. ne záležitosti související s jeho podnikatelskou činností), je vůči naší kanceláři v postavení spotřebitele. Tyto naše klienty v souladu s právními předpisy proto tímto přehledně informujeme o některých aspektech vztahu mezi námi:

 • veškeré identifikační a kontaktní údaje najdete v zápatí těchto webových stránek a v položce "Kontakt",
 • naše ceny jsou smluvní a naše cenová nabídka vám bude předložena před poskytnutím služeb,
 • nebudete-li spokojeni s kvalitou našich služeb, je vaším spotřebitelským právem tyto služby reklamovat, tedy vytknout nám, co dle vašeho názoru neděláme správně. K takovéto vaší výtce jsme povinni se vyjádřit do 30 dnů a s ohledem na povahu poskytované služby, v případě pochybení, buďto dodáme co chybí, napravíme nedostatky nebo vám poskytneme slevu ze smluvené odměny,
 • naším dozorovým orgánem je Česká advokátní komora (www.cak.cz). Na tuto se můžete obrátit s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s naší kanceláři. 

Veškeré další informace budou spotřebiteli sděleny před uzavřením samotné mandátní smlouvy, tj. vztahu mezi námi, na jehož základě jsme povinni vám pomoci s vaší záležitostí.

Poučení  o ochraně osobních údajů

I.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Mgr. Petra Pahorecká, advokát, ev. č. ČAK 15660,se sídlem v Brně, Sochorova 3226/40, PSČ: 616 00. Správce je kontaktní na e-mailové adrese info@pp-ak.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "zájemce"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, identifikační číslo, lokační údaje apod.

Zpracováním osobních údajů se dle předmětné právní úpravy rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobní údaje budou zpracovávány správcem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR, a to zejména za účelem plnění smluvních povinností správce vůči zájemci dle Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR., tj. za účelem poskytnutí právních služeb dle zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zájemce je zejména oprávněn:

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • žádat správce, aby provedl opravu nebo výmaz jeho osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 • požadovat od správce, aby vymazal jeho osobní údaje dle čl. 17 GDPR;
 • žádat správce, aby omezil zpracování jeho osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
 • k právu na přenositelnost svých osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle čl. 77 GDPR.

III.

Správce bude uchovávat osobní údaje zájemce po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi správcem a zájemcem; po dobu k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu a po dobu trvání jeho zákonné povinnosti archivovat veškerý spisový materiál dle příslušných právních předpisů.

Poté, co doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, uplyne, správce provede výmaz těchto osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV.

Správce prohlašuje, že bude při zacházení s osobními údaji využívat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti jejich úpravám, náhodnému či nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím využívání technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel.

Správce dále prohlašuje, že bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí osoba, které budou osobní údaje zpřístupněny, včetně zpracovatelů, respektovala požadavky k zachovávání důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

PAHORECKÁ & PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s., se sídlem v Brně, Sochorova 3226/40, PSČ: 616 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!